Školská rada

Volby do školské rady pro období 2021-2024

Vážení rodiče,

 

obracím se na Vás s tímto dopisem v záležitosti týkající se volby zákonného zástupce nezletilých žáků do školské rady. Zřízení školské rady při základní škole vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který stanoví počet jejich členů - v případě naší školy celkem 3 (třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy - jedná se o čestnou neplacenou funkci, členem školské rady nemůže být ředitel školy). V souladu s tímto volebním řádem a školským zákonem, kdy funkční období členů je tři roky, je třeba uskutečnit řádné volby v podzimním termínu.

Školská rada se  vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu školy, schvaluje školní řád a jeho změny, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy. Školská rada zasedá nejméně 2x za rok.

Z důvodu toho, že volby v souladu s § 2 a § 3 Volebního řádu Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Bratčice, okres Brno -venkov, příspěvková organizace musí zajistit ředitel školy, a že nemá cenu navrhovat někoho, kdo nechce ve školské radě pracovat, prosím, aby Ti z Vás, kteří by měli zájem ve školské radě pracovat,  zaznamenali toto do dotazníku v EduPage on- line do 25. září 2020. Jména zákonných zástupců, kteří by byli ochotni pracovat ve školské radě, budou uvedena na volebním lístku, který bude zvřejněn zákonným zástupcům žáků naší školy. Volba člena školské rady proběhne on-line formou dne 9. listopadu 2020 v letošním roce zcela mimořándě z epidemiologických důvodů.

 

Datum a místo konání volby zákonného zástupce žáka Základní školy a Mateřské školy Bratčice, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace

 

9. listopadu 2020 on-line hlasování v EduPage   - ZRUŠENO z rozhodnutí MŠMT na základě opatření obecné povahy č.j.:MSMT-40610/2020-1

 

V Bratčicích, 18. září 2020                                           Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kandidati-z-rad-pedagogu.pdf 200.9 Kb
kandidati-z-rad-zakonnych-zastupcu.pdf 200.8 Kb
vyhlaseni-voleb-pedagogicti-pracovnici.pdf 297.1 Kb
vyhlaseni-voleb-zakonni-zastupci.pdf 296.4 Kb
zapis-o-pubehu-voleb-do-sr-pedag.doc.pdf 209.9 Kb
zapis-o-pubehu-voleb-do-sr-zz.doc.pdf 209.4 Kb