Kde najdete pomoc

Působnost veřejného ochránce práv

Obrázky o nabídce dětského ombudsmana

Působnost veřejného ochránce práv - kontaktní údaje na dětského ombudsmana

 

Působnost veřejného ochránce práv - informace kdy a jak může ombudsman pomoci dětem

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-ombudsman-detem.pdf 6299.6 Kb

Užitečné odkazy

Zde najdete užitečné odkazy, které můžete využít v případě různých problémů:

Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti

Pedagogicko-psychologická poradna Brno

Speciálně pedagogické centrum pro PAS

Seznam školských poradenských zařízení v jihomoravském kraji

Policie ČR - oddělení prevence

Bezpečně v kyberprostoru

MŠMT - Inkluze - Informace pro rodiče

Národní ústav vzdělávání

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
seznam-20-c5-a0kolsk-c3-9dch-20poradensk-c3-9dch-20za-c5-98-c3-8dzen-c3-8d-202016.docx 34.3 Kb

Strategie předcházení školní neúspěšnosti

Strategie předcházení školní neúspěšnosti


Strategie předcházení školní neúspěšnosti dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění pozdějších předpisů.

 

S žáky ohroženými školní neúspěšností může pracovat výchovná poradkyně, metodik prevence a kterýkoli pedagogický pracovník. Ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů zajišťuje žákům s SPU poskytování doporučených podpůrných opatření. Třídní učitelé vyhodnocují prospěch žáků ve třídě, u neprospívajících zjišťují příčinu neúspěchu. Vyhodnocují  příčinu zhoršení prospěchu a v případě potřeby je vypracován Plán pedagogické podpory.

Neúspěchem ve škole mohou být ohroženy:

 • děti se speciálně vzdělávacími potřebami
 • děti, které nastoupily do školy
 • žáci, kteří přestoupili na 2. stupeň ZŠ
 • žáci, kteří přešli z jiné ZŠ
 • žáci, kteří jsou nemocní a mají dlouhodobou absenci
 • žáci, u kterých nastala změna rodinné situace
 • žáci, kteří neovládají český jazyk jako rodný jazyk a nástroj výuky

Neúspěch ve škole se může projevit neprospěchem, závadovým chováním – porušováním školního řádu, záškoláctvím, problematickým postavením v třídním kolektivu.

Na pedagogické radě školy je vyhodnocována situace ve vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem a všichni jsou s ní seznámeni.

V případě zhoršení školního prospěchu jsou neprodleně informováni rodiče prostřednictvím třídních učitelů. Výchovný poradce spolu s třídním učitelem a vyučujícím daného předmětu projedná na schůzce ve škole se zákonnými zástupci neprospívajícího žáka jeho studijní výsledky a navrhne možnosti řešení. V případě potřeby či zájmu  je nabídnuto neprospívajícímu žákovi a jeho zákonným zástupcům zprostředkování spolupráce s odborníky z PPP a SVP.

Úspěšnost ve škole je podmíněna mnoha faktory. Úspěch žáka ve škole nezávisí jenom na jeho schopnostech, ale i na jeho sebehodnocení a míře sebedůvěry.

Problémy žáka ve vyučovací hodině

 • nerozumí výkladu
 • neumí pracovat s učebnicemi a jinými texty
 • nestíhá zapisovat podle výkladu
 • nedokáže určit, co je podstatné
 • neumí se soustředit
 • opakovaně je v práci vyrušován spolužáky

 

Problémy s domácí přípravou

K problémům s domácí přípravou vede nejčastěji:

 • slabá vůle (nedokáže se přinutit k domácí přípravě)
 • nedostatek návyků pro samostudium (neumí vybrat důležité, učí se zpaměti bez pochopení látky, nezvládá větší celky, nemá vytvořený systém učení)
 • neví, kdy se učit, aby učení bylo efektivní
 • problémy komunikace s vyučujícím
 • strach z vyučujícího
 • obava sdělit, že něčemu nerozumí
 • neznalost pravidel konzultací s vyučujícím problémového předmětu
 • nejeví zájem o výuku, v hodině nepracuje, nechce pracovat a rozptyluje svoje spolužáky – odmítá nabízenou pomoc vyučujících

 

Ostatní problémy negativně ovlivňující studium

 • dlouhodobé zdravotní problémy
 • změna bydliště, dojíždění
 • problémy v rodině (rozchod rodičů, úmrtí jednoho z rodičů, špatná ekonomická situace rodiny)
 • stres z neprospěchu
 • útěky před problémy
 • problémy v sociálním prostředí vrstevníků
 • cizinec – problém se sociokulturním zařazením

 

Formy práce s neúspěšnými žáky

Pro úspěšnost programu jsou podstatné především formy a metody práce využívané učitelem, ke kterým zejména patří:

 • snažíme se problém zachytit co nejdříve a odhalit příčiny neúspěšnosti
 • úzce spolupracujeme s PPP, SPC a rodiči
 • pomáháme rodičům zajistit nejrůznější odborná vyšetření
 • uplatňujeme individuální přístup k žákům, respektujeme jejich individuální tempo a posilujeme motivaci žáků
 • nabízíme žákům individuální konzultace po vyučování nebo před vyučováním, možnost konzultací
 • pro zjišťování úrovně vědomostí a dovedností žáků volíme takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a posilují pozitivní motivaci
 • v hodnocení se zaměřujeme na pozitivní výkony žáka, a tím podporujeme jeho pozitivní motivaci k učení
 • zadáváme pravidelné úkoly vycházející ze stanoveného obsahu učiva – zadání práce pro domácí přípravu učiva
 • užíváme podpůrných aktivit – oznámení písemné práce, stanovení termínu zkoušení z konkrétního učiva, umožnění opakovaného opravného pokusu
 • používání podpůrných pomůcek při samostatné práci – přehledy, tabulky, kalkulačky – dle charakteru předmětu, které pomohou žákovi lépe se orientovat v učivu
 • jednostranně nezdůrazňujeme nedostatky a chyby žáka

 

Nástroje na koordinaci péče o žáky se SVP

 • Plán pedagogické podpory  
  • vzniká z iniciativy učitele jednotlivých předmětů, může mít omezenou platnost nebo může být využíván po delší časové období, musí být pravidelně vyhodnocován, má ho u sebe vyučující, který PLPP tvořil
 • Individuální vzdělávací plán
  • podpůrné opatření v rámci 2. – 5. stupně, tvoříme ho na základě doporučení ŠPZ, po podpisu informovaného souhlasu a podání žádosti zákonným zástupcem
 • Předmět speciálně pedagogické péče nebo pedagogická intervence
  • zařazení žáka do skupiny jen na základě doporučení ŠPZ, náplň  předmětu je dána v doporučení ke vzdělávání
 • Asistent pedagoga
  • personální podpora je vždy daná doporučením ŠPZ
 • Doporučení ze ŠPZ
  • vyučující jsou seznámeni s doporučením pro daného žáka

 

Nástup žáka do školy

oblast prevence

 • co nejdelší dobrá motivace – zažívání příjemných věcí a úspěchu
 • hodnocení žáků vzhledem k jejich osobnímu pokroku, nesrovnávat s nastavenou laťkou, každé dítě je na školu jinak připraveno
 • pokud dítě začne selhávat, je třeba co nejdříve zjistit, proč selhává a podpořit ho
 • spolupráce s okolními MŠ – již několik let na škole probíhají setkání budoucích prvňáků - adaptace na školní prostředí, docvičení potřebných dovedností
 • komunikace s rodiči – rodičům je nutné vše vysvětlit, komunikovat s nimi

 

oblast intervence

 • pokud dítě začne selhávat, je nutné upravit vyučovací metody
 • všechny postupy je vhodné vysvětlit rodičům, aby mohli podobně přistupovat k dětem doma při přípravě na vyučování – zacílení na konkrétní problém
 • pokud ale dítě výrazně selhává – nutná přesná diagnostika příčin problému – vyšetření v PPP, SPC

  

Změna školy

 • změna školy znamená změnu školního vzdělávacího programu – soulad musí zajistit vyučující
 • je vhodné žákovi vytvořit podpůrnou síť – komunikace učitel – rodič – žák – informovanost, jak žák zvládá adaptaci atd.

 

Nemoc, zvýšená omluvená absence

 • při dlouhodobé nemoci je třeba s rodinou žáka úzce spolupracovat, zajistit doplňování učiva, ulehčit návrat žáka po nemoci do školy -  plán doplnění učiva a přezkoušení
 • sledovat absenci žáka – zda krátkodobé absence z důvodu návštěvy lékaře, nevolností, rodinných důvodů, nejsou pravidelné v době, kdy se píše prověrka, kdy má být žák zkoušen, zda se nejedná o konkrétní dny v týdnu

 

Změna situace v rodině

 • můžeme pomoci, pokud dobře známe situaci, pokud je dobré klima a vzájemná důvěra
 • sledujeme nejen velmi slabé žáky, ale také ty, kteří se výrazně zhoršili, začali být vůči plnění školních povinností apatičtí, zhoršilo se chování – nutné vždy řešit – osobní schůzka
 • rodiči v případě potřeby doporučit odbornou pomoc

 

Špatná sociální situace

 • podat žákovi pomoc a podporu
 • ohlídat, aby se dítě nestalo terčem posměchu
 • řešit problém s rodiči
 • v případě přetrvávajících problémů kontaktovat příslušný OSPOD
 • nabídka spolupráce s neziskovými organizacemi

 

Závadové chování, záškoláctví

 • porušení školního řádu nepřehlížet
 • pokud nepomůže prevence, závadové chování řešit v souladu se školním řádem
 • důsledné řešení zvýšené omluvené absence

 

 

                                                                                                                                                                                                                   Mgr. Kristýna Dvořáková

                                                                                                                                                                                                                             ředitelka školy


Kontakty

Užitečné webové odkazy k problematice šikany a kyberšikany:

Web Minimalizace šikany www.minimalizacesikany.cz (poradna, publikace, letáky ke stažení apod.)

Společenství proti šikaně www.sikana.org Internet poradna www.internetporadna.cz

Sdružení Linka bezpečí (116 111) www.linkabezpeci.cz

Veřejný ochránce práv www.ochrance.cz

Amnesty International ČR www.amnesty.cz

E-Nebezpeci pro učitele www.e-nebezpeci.cz

Národní centrum bezpečnějšího internetu www.ncbi.cz Portál E-Bezpečí www.e-bezpeci.cz Online poradna projektu E-Bezpečí www.napisnam.cz

Kontaktní centrum týkající se nezákonného a nevhodného obsahu internetu www.Horka-linka.cz