Povinné informace

1) Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace


2) Informace o škole a školských zařízeních

Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace , je zřízena Obcí Bratčice, je zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení rozhodnutím MŠMT ČR.

Druh školy:  Základní škola

Adresa: Bratčice č.p. 69, Syrovice

            Bratčice č.p. 104, Syrovice

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 50

 

Druh školy: Mateřská škola

Adresa: Bratčice č.p. 166, Syrovice

Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 37

 

Druh školského zařízení:  Školní družina

Adresa: Bratčice č.p. 69, Syrovice

            Bratčice č.p. 104, Syrovice

Nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 40

 

Druh školského zařízení:   Školní jídelna - výdejna

Adresa: Bratčice č.p. 69, Syrovice

Adresa: Bratčice č.p. 166, Syrovice

Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 88

 

 

 


3) Organizační struktura

 

Škola má tři pracoviště:

 

Základní škola -  Bratčice čp.69, 664 67  Syrovice

                         Bratčice čp. 108, 664 67  Syrovice - odloučené pracoviště

 

Mateřská škola - Bratčice čp. 166, 664 67 Syrovice

 

Organizační schéma v příloze upřesňuje organizaci pracovišť:

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
organizacni-schema-zakladni-skoly-a-materske-skoly-bratcice-od-1-9-2023.pdf 295.1 Kb

4) Kontaktní spojení

Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Bratčice č.p. 69
664 67!  Syrovice

Telefon: +420 547 233 163
 

E-mail: reditelka@skolabratcice.cz
Www: htpps://skolabratcie.cz
ID DS: rvfmbuj
E-podatelna

Další kontaktní údaje jsou zde .


5) Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Číslo účtu: 27-9331910237/0100
Banka:  KB
 


6) IČ

Identifikační číslo organizace (IČ): 70 999 384


7) DIČ


8) Rozpočet

Oznámení o zveřejnění

 

v souvislosti se zákonem 23/2017 Sb. a 24/2017 Sb. (rozpočtová odpovědnost)

 

 

Schválené dokumenty Základní školy a Mateřské školy Bratčice, okres Brno –venkov, příspěvkové organizace

  • Střednědobý výhled rozpočtu
  • Rozpočet

jsou zveřejněny v elektronické podobě na stránkách ZŠ a MŠ Bratčice https://www.skolabratcice.cz v sekci Úřední deska a na stránkách zřizovatelky Obce Bratčice www.obecbratcice.cz v sekci ZŠ a MŠ Bratčice.

 

Nahlédnout do listinné podoby všech schválených, výše citovaných dokumentů, je možno v Základní škole, Bratčice č.p. 69 v době školního vyučování nebo dle předchozí domluvy.

 


9) Žádosti o informace - kontaktní spojení

Pro získání potřebných informací kontaktujte ředitelku školy Mgr. Kristýnu Dvořákovou

telefonicky na tel. čísle + 420 547 233 163

 

e-mailem  reditelka@skolabratcice.cz

 

písemně  Základní škola a Mateřská škola Bratčice, Bratčice 69, 664 67  Syrovice

 

osobně - úřední hodiny   Podatelny                       pondělí, čtvrtek 8,00 - 13,00

 

datovou schránkou ID  rvfmbuj

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů, telefon 725 654 319, e-mail gdpr@jkaccounting.cz

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sazebnik-a-podminky-uhrady-nakladu-za-poskytnuti-informace875713318.pdf 196.5 Kb
re-zadost-o-informace-ze-dne-6-9-2018-zv.pdf 219.3 Kb
re-zadost-informace-26-3-2019.pdf 246.7 Kb

10) Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

  • Písemně - Bratčice č.p. 69, 664 67  Syrovice
  • Osobně - v ředitelně školy Bratčice č.p. 69, 664 67  Syrovice
  • E-mailem - reditelka@skolabratcice.cz
  • Elektronickým podáním - datovou schránkou ID DS  rvfmbuj
  • Telefonicky - tel. č. +420 547 233 163

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
sazebnik-a-podminky-uhrady-nakladu-za-poskytnuti-informace.pdf 196.5 Kb

12) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu, osobně nebo elektronicky.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce.


13) Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů (vždy v platném znění).

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (usnesení č. 2/1993 Sb.)

Nejdůležitější předpisy (vždy v platném znění)
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Nařízení vlády ČR č. 273/1992 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR.
Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.
Vyhláška MŠ č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. a vyhlášky č. 197/1994 Sb.
Vyhláška MŠ č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 Sb. a vyhlášky č. 234/2003 Sb.
Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb. a vyhlášek č. 235/2003 Sb. a č. 672/2004 Sb.
Vyhláška MŠMT č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášek č. 171/1999 Sb., č. 284/2001 Sb., č. 361/2002 Sb., č. 249/2003 Sb. a č. 467/2004 Sb.
Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.
Vyhláška MZd č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení.
Vyhláška MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.
Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.
Vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.
Vyhláška MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.
Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Vyhláška MSMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.
Vyhláška MŠMT č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti.
Vyhláška MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem.
Vyhláška MŠMT č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.
Vyhláška MŠMT č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů.
Vyhláška MŠMT č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech).
Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních.
Vyhláška MŠMT č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání.
Vyhláška MŠMT č. 224/2005 Sb., kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.I., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

  • Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva www.vlada.cz.
  • Úplné znění zákonů lze získat na adrese.

14) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zprávy za předchozí roky jsou zveřejněny v samostatné sekci.