Informace pro zákonné zástupce

Plynulý přechod z předškolního do základního vzdělávání

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ

Informace naleznete v příloze níže:

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jak-muzete-pomoci-svemu-diteti-pred-nastupem-do-zs.pdf 557.8 Kb

Organizace a průběh zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Organizace a průběh zápisu k předškolnímu vzdělávání

 v Základní škole a Mateřské škole  Bratčice

okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci 

pro školní rok 2024/2025

     Ředitelka mateřské školy v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a dále v souladu se zákonem č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ve znění pozdějších předpisů stanovuje termín a místo zápisu k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2024/2025.

  • Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v pondělí dne 13. května 2024 od 9,00 do 11,00 hodin v kanceláři ředitelky školy v Základní škole Bratčice čp. 69, 664 67 (hlavní vstup do budovy ZŠ). Kromě vyplněné žádosti včetně potvrzení dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte a jeho očkování (potvrzení lékaře je povinné pro děti, které neplní od 1. září 2024 povinné předškolní vzdělávání) předloží i rodný list dítěte a občanský průkaz žadatele, případně při podání žádosti dálkovým způsobem prostou kopii rodného listu dítěte, která nebude součástí spisu a po ověření údajů bude skartována.

Podání žádosti je možné doručit také následujícími způsoby:

  1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): na reditelka@skolabratcice.cz dne 13. 5. 2024,
  2. poštou: Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno – venkov, p.o., Bratčice č.p.69, 664 67, (rozhodující je datum podání na poštu)
  3. datovou schránkou: rvfmbuj

     Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží.

     Žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (formuláře) jsou volně dostupné na webových stránkách školy www.skolabratcice.cz nebo po předchozí telefonické domluvě  (tel. +420 731 048 265) v budově mateřské školy Bratčice čp. 166, 664 67. Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně „Vyjádření poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost“). O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhodne ředitelka školy pouze na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a praktického lékaře.

  • Dne 23. května 2024 od 10,00 do 11,00 hodin mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v kanceláři ředitelky školy v Základní škole Bratčice čp. 69, 664 67.
  • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se bude zákonným zástupcům dětí vydávat v budově Mateřské školy  Bratčice čp. 166 , 664 67 v pondělí  dne 10. června 2024  od 10,00 do 11,00 hodin.

Dne 10. června 2024 bude v Základní škole Bratčice č.p.69,664 67  na úřední desce a webových stránkách školy www.skolabratcice.cz zveřejněn seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem (č.j. pod kterým je žádost zaevidována) s výsledkem řízení u každého uchazeče. V případě, že si rodiče rozhodnutí o nepřijetí dítěte osobně nevyzvednou, bude odesláno poštou do vlastních rukou.    

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií a počtu volných míst v MŠ. V případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 překročí počet volných míst v MŠ, bude postupováno podle níže stanovených kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025.

     Zákonné zástupce dětí upozorňuji na § 34a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

                                                                                    

 

 

                                                                                              Mgr. Kristýna Dvořáková, MBA

                                                                                                          ředitelka školy

V Bratčicích dne 23.02.2024

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kriteria-ms-2024-2025.pdf 221.9 Kb
zadost-o-prijeti-k-predskolnimu-vzdelavani-2024.pdf 947.6 Kb
zapis-deti-k-predskolnimu-vzdelavani-ms-2024-2025492275234.pdf 275.5 Kb