Informace pro zákonné zástupce

Informace k provozu mateřské školy od 10.5.2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021 –pouze změny od 10.5.2021

 

Mateřská škola

 

- otevíráme plně provoz MŠ od 10.5. 2021 i ve třídě Koťátek

- povinnost testování dětí v MŠ je  zrušena  

- sportovní činnosti se mohou konat venku i vevnitř

- děti nemusí nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu a při činnosti mateřských škol není nezbytné mezi dětmi dodržovat rozestupy, ale MŠMT  doporučuje při pohybu mimo areál MŠ dodržovat odstup dětí od jiných osob (přednostně budeme využívat možnost pobytu na školní zahradě)

Stravování – všem dětem bude od 10.5.2021 přihlášena strava v ŠJ Ivančice– pouze v případě, že Vaše dítě v MŠ nebude přítomno si stravu individuálně zrušíte.

 

Všechna další provozní opatření zůstávají i nadále v platnosti (povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v šatnách aj.), děkuji za pochopení.

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zmeny-ms-od-10-5-2021.pdf 210.4 Kb
noseni-ochrannych-prostredku-0433220197823.pdf 404.2 Kb
provoz-vysokych-skol-0433248358974.pdf 416.8 Kb

Oznámení_uzavření mateřské školy v období hlavních prázdnin 2020_2021

Ředitelka školy 

 

 

 

 od 19. 7. 2021 do 31. 8. 2021 včetně

 

 

přerušuje provoz v mateřské škole.

 

 

 

 

 

 

      V období hlavních prázdnin od 19. 7. 2021 do 31. 8. 2021 (včetně )  bude po projednání se zřizovatelem přerušen provoz v Mateřské škole Bratčice, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci, Bratčice č.p.166, 664 67  Syrovice včetně školských zařízení (školní jídelna - výdejna stravy) v plném rozsahu podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

     Možnosti a podmínky zajištění péče o děti v době přerušení provozu mateřské školy naleznete na webových stránkách http://www.dsmpsv.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy

 

 

 

 

V Bratčicích dne 21.04.2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
oznameni-uzavreni-ms-hlavni-prazdniny-2021.pdf 211 Kb

Organizace a průběh zápisu k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do Mateřské školy  Bratčice

okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 

pro školní rok 2021/2022

     Ředitelka mateřské školy v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje termín a místo zápisu k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2021/2022.

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v období od 10. května 2021 do 15. května 2021 přednostně distanční formou bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Žádost a ostatní dokumenty potřebné k přijetí dítěte:

1) Žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – je volně dostupná na webových stránkách školy www.skolabratcice.cz  ( případně  v boxu umístěného před budovou mateřské školy Bratčice č.p. 166)

2) Kopie rodného listu dítěte –  prostá kopie nebo odeslaná dálkovým způsobem, bude součástí spisu

3)  V případě dítěte  se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné doložit kopii doporučení školského poradenského zařízení.

 Vyplněnou žádost  včetně všech příloh  je možno předat od 10.05.2021  do 15.05.2021 jedním z těchto způsobů – poštou na doručovací adresu Základní škola, Bratčice 69, 664 67

               - datovou schránkou – datová schránka školy: rvfmbuj

               - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)

               - osobně do poštovní schránky umístěné na budově základní školy, Bratčice č.p. 69 ,664 67

               - v krajním případě po předchozí telefonické domluvě (tel. 724063559) osobně za dodržení           všech platných mimořádných protiepidemických opatření.

Dne 20.05.2021 od 10,00 do 11,00 hodin mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v kanceláři ředitelky školy v Základní škole Bratčice č.p. 69, 664 67 za dodržení všech platných mimořádných protiepidemických opatření.

 Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na úřední desce a webových stránkách školy www.skolabratcice.cz jako seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem (č.j. pod kterým je žádost zaevidována a o kterém budete informování po přijetí žádosti e-mailem) s výsledkem řízení u každého uchazeče nejpozději dne 09.06.2021. Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána poštou do vlastních rukou na adresu zákonného zástupce žadatele.

     Zákonné zástupce dětí upozorňuji na § 34a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

     O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a poskytovatele lékařských služeb.    

     O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií a počtu volných míst v MŠ. V případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 překročí počet volných míst v MŠ, bude postupováno podle níže stanovených kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022- Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovená pro řádný zápis pro školní rok 2021/2022.

 

                                                                              

                                                                                                                  Mgr. Kristýna Dvořáková

                                                                                                                             ředitelka školy

 

V Bratčicích dne 17.03.2021

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zapis-ms-2021-2022.pdf 290.9 Kb
zadost-prijeti-ms-2021-2022.pdf 947.9 Kb
kriteria-ms-2021-2022.pdf 216.2 Kb

Nové telefonní číslo do mateřské školy

Nové telefonní číslo do mateřské školy je +420 601 055 983


Informace ministerstva zdravotnictví

informace ministerstva zdravotnictví s doporučením OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Informace ministerstva zdravotnictví s doporučením OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dp-ospdl-covid-ve-skolach-11-09-2020-final-.docx 27.8 Kb