Informace pro zákonné zástupce

Péče o děti s SVP

Péče o děti s SVP


Poradenské služby ve škole - rozsah

    Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám dětí a žáků školy zaměřené zejména na:

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

 3. prevenci školní neúspěšnosti

 4. kariérové poradenství

 5. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

 6. péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,

 7. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení

 8. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

 9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

 10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

 11.  metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy

 12. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

 13. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.


Pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.