Informace pro zákonné zástupce

Přestup do 6. ročníku na jinou ZŠ, SŠ

Vážení rodiče žáků z 5. ročníku,

velice se vážím Vaší důvěry, ale pro následující školní rok budete muset pro Vašeho syna/Vaši dceru vybrat jinou školu tak, abyste i nadále mohli dostát plnění povinnosti školní docházky dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Spádovou školou pro obec Bratčice v tomto školském obvodu je od 6. ročníku Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, můžete si samozřejmě zvolit i jinou školu podle Vaše uvážení.

Postup je u všech přestupů shodný - o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí.

Většina škol má formuláře pro zákonné zástupce s žádostí o přestup umístněné na svých webových stránkách.

V případě, že máte zájem, aby Vaše dítě přestoupilo na osmileté gymnázium, informace o přijímacím řízení získáte nejlépe ve vybrané škole. Další informace naleznete např. na stránkách MŠMT.

V tomto případě vyplníte přihlášku, kterou naleznete na stránkách nové školy, případně na www.jmskoly.cz nebo na stránkách MŠMT, lze zakoupit i v prodejně SEVT, vyplníte ji a donesete do naší školy z důvodu zapsání a potvrzení známek. Stejně tak Vám i naše škola vydá tzv. Zápisový lístek, který odevzdáte v případě přijetí v nové škole.Pokud budete mít jakékoliv nejasnosti, můžete mne kontaktovat.

Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
info-o-skole-19.pdf 815 Kb

Péče o děti s SVP

Péče o děti s SVP


Poradenské služby ve škole - rozsah

    Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám dětí a žáků školy zaměřené zejména na:

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

 3. prevenci školní neúspěšnosti

 4. kariérové poradenství

 5. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

 6. péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,

 7. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení

 8. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

 9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

 10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

 11.  metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy

 12. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

 13. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.


Pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.