Informace pro zákonné zástupce

Tragická událost na FF UK

 

Vážení rodiče,
vzhledem k nedávné tragédii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se v
současnosti událostem kolem střelby věnuje ve společnosti velká
pozornost. Považujeme proto za nezbytné věnovat tématu pozornost i na
naší škole.
Pokud s námi děti toto téma otevřou, budeme s nimi předem
domluveným, podpůrným způsobem o tragické události mluvit a budeme
jim nabízet případné další možnosti podpory v rámci školy (například
podporou u členů školního poradenského pracoviště, třídního učitele) nebo mimo ni (např. Linku bezpečí ad.)

nebo zde

 

Podpora pro děti

Linka bezpečí – telefon a chat
(116 111)
Nepanikař – aplikace ke stažení zdarma s technikami pro zvládání náročných
situací (https://nepanikar.eu/)
Centrum Locika – chat
(https://www.centrumlocika.cz/)
Dětské krizové centrum – chat, telefon, osobní návštěva
(+420 241 484 149, +420 777 715 215)

Podpora pro rodiče a zákonné zástupce
Rodičovská linka (pod Linkou bezpečí)
(+420 606 021 021)
Krizová linka SPIS pro blízké a pozůstalé
(+420 227 272 25)
Sociální klinika – pro zasažené událostí nabízejí až 3 konzultace zdarma.
https://www.socialniklinika.cz/


Přestup do 6. ročníku na jinou ZŠ, SŠ

Vážení rodiče žáků z 5. ročníku,

pro následující školní rok budete muset pro Vašeho syna/Vaši dceru vybrat jinou školu tak, aby Vaše děti i nadále mohly dostát  povinnosti plnění školní docházky dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

     Spádovou školou pro žáky s trvalým pobytem v Bratčicích  je od 6. ročníku Základní škola a Mateřská škola Dolní Kounice. Postup je u vždy shodný - o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy rozhoduje na základě žádosti zákonného zástupce žáka ředitel školy, do které se žák hlásí. Většina škol má formuláře pro zákonné zástupce s žádostí o přestup umístěné na svých webových stránkách. Žáci s trvalým pobytem v jiných obcích mají spádové školy jiné, ZŠ Dolní Kounice žáky nemá povinnost přijmout.

     V případě, že máte zájem, aby Vaše dítě přestoupilo na osmileté gymnázium, informace o přijímacím řízení získáte nejlépe ve vybrané škole. V letošním roce se mění systém přijímacího řízení, informace pro Vás MŠMT zpracovalo zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci

V případě jakýchkoliv dotazů se na mne můžete obrátit telefonicky nebo písemně.

Mgr. Kristýna Dvořáková, MBA


Rozsah poradenských služeb v naší škole

    Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám dětí a žáků školy zaměřené zejména na:

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

 3. prevenci školní neúspěšnosti

 4. kariérové poradenství

 5. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,

 6. péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,

 7. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení

 8. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

 9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,

 10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,

 11.  metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy

 12. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,

 13. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.


Pedagogičtí pracovníci se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.

Výchovný poradce Mgr. Kristýna Dvořáková poskytuje zejména
• podporu při volbě povolání a kariérové poradenství;
• přípravu podmínek pro vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
• zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání.

Školní metodik prevence Mgr.Jitka Blechová provádí zejména
• záchyt signálů rizikového chování,
• individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání;
• koordinaci a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků;
• vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování;
• poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům žáků s rizikem či projevy rizikového chování.


 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
zadost-o-poskytnuti-poradenskych-sluzeb-v-spp328363332.pdf 294.3 Kb