Úřední deska

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce

 v Základní škole a Mateřské škole  Bratčice

okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci 

pro školní rok 2024/2025

Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základní vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu se zákonem č. 67/52022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace ve znění pozdějších předpisů stanovuje termín a místo zápisu k povinné školní docházce od následujícího školního roku 2024/2025 takto:

 

  • Zápis k povinné školní docházce proběhne prezenčně dne  22. 4. 2024

v budově základní školy Bratčice č.p. 69, 664 67 v době od 14,00 do 17,00

     Zápis je složen z části formální – povinná částzákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky Žádostí o zápis k povinné školní docházce – doporučeného formuláře. Žádost o odklad povinné školní docházky – doporučený formulář  doloží doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. K žádostem zákonný zástupce předkládá při osobním jednání rodný list dítěte a občanský průkaz žadatele, případně při podání žádosti dálkovým způsobem prostou kopii rodného listu dítěte, která nebude součástí spisu a po ověření údajů bude skartována.

Je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, skládá se zápis motivační části – z rozhovoru a dalších činností dítěte zaměřených na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti formou hry. Zákonný zástupce bude informován, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

     Žádosti k zápisu k povinné školní docházce/ k odkladu povinné školní docházky (dále jen přihlášky) jsou volně dostupné na webových stránkách školy.

Přihlášky (žádosti k zápisu/ odkladu) je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. osobním podáním  ve škole – prezenčně dne 22. 4. 2024 po předchozí rezervaci ve školním systému EduPage, případně rezervaci e-mailem – reditelka@skolabratcice.cz
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): na reditelka@skolabratcice.cz,
  3. poštou: Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno – venkov, p.o., Bratčice č.p.69, 664 67, (rozhodující je datum podání na poštu)
  4. datovou schránkou: rvfmbuj

 

     Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 

     Zákonné zástupce dětí upozorňuji na § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - povinná školní docházka začíná počátek školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. A dále na § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. V Základní škole a Mateřské škole Bratčice, okres Brno – venkov, příspěvková organizaci je vyučovacím jazykem jazyk český, výuka anglického jazyka je realizována od 1. ročníku a v rámci tělesné výchovy se žáci účastní plaveckého výcviku a bruslení.                                                                        

 

 

 

                                                                                              Mgr. Kristýna Dvořáková, MBA

                                                                                                       ředitelka školy

 

V Bratčicích dne 23.02.2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
organizace-a-prubeh-zapisu-zs-2024-2025.pdf 266.1 Kb
kriteria-zs-2024-2025.pdf 221.4 Kb
zadost-o-zapis-k-povinne-skolni-dochazce-2024-2025.pdf 939.2 Kb
zadost-o-odklad-povinne-skolni-dochazky-2024-2025.pdf 947.3 Kb
rozhodnuti-o-prijeti-k-zakladnimu-vzdelavani-2024-2025653830295.pdf 232.2 Kb