Informace pro zákonné zástupce

Informace o obnovení provozu MŠ do konce školního roku 2019/2020

Informace o obnovení provozu Mateřské školy v období do konce školního roku 2019/2020

_____________________________________________

Podmínky provozu, které se liší od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

 

 1. Organizace provozu
 • Provoz mateřské školy bude obnoven 25.5.2020
 • Provoz mateřské školy bude od 6.30 do 16.00
 • Nástup do mateřské školy je od 6.30 do 8.00
 • Vyzvedávání dětí z mateřské školy je umožněno v době od 12.15 do 12.45
 •                                                                                                     od 14.30 do 16.00
 • Podmínkou povolení vstupu dítěte do třídy je předání Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem, které odevzdá doprovázející osoba učitelce školy při předávání dítěte první den nástupu do školy. Bez předání tohoto prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění nebude dítě do třídy vpuštěno
 • postup školy Při podezření na možné příznaky COVID-19
 • Máme povinnost při PROJEVECH virového infekčního onemocnění a podezření na příznaky COVID-19 (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) ihned dítě umístit do samostatné místnosti, kontaktovat Vás s požadavkem na okamžité vyzvednutí dítěte a informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci budou přesunuti do jiné místnosti/na školní zahradu a po celou dobu budou povinně mít roušku, než bude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte. Ostatní zákonné zástupce budeme o této skutečnosti informovat. Toto nebude příjemné pro nás ani pro Vaše dítě a  pro Vás. V současné situaci velmi dobře toto riziko zvažte.
 • Do odvolání nesmí dítě nosit do prostoru mateřské školy jakékoliv hračky, knihy apod.
 • Každé dítě musím mít s sebou každý den minimálně jednu čistou roušku a sáček na uložení roušky pro případ potřeby

 

 1. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška)
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

 

 

 

 1. Pohyb před budovou MŠ a v šatně
 • Neshlukovat se před budovou, popřípadě dodržovat nařízené vyznačené rozestupy (2m)
 • Pro všechny osoby před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • Po vstupu do budovy školy dbát pokynů zaměstnanců školy
 • Doprovázející osoby se v prostorách mateřské školy pohybují vždy v roušce
 • Vstupovat do školy bude umožněno vždy pouze jedné doprovázející osobě s dítětem, po opuštění budovy, bude vpuštěna další doprovázející osoba s dítětem na pokyn pracovníka školy (počítejte tedy s možným zdržením)
 • Ihned po vstupu do školy je umístěn stojan s dezinfekcí a doprovázející osoba  je povinna sobě i dítěti ihned vydezinfikovat ruce

 

 1. Předání dítěte/vyzvednutí dítěte
 •  Dítě si převezme učitelka v chodbičce před třídou  - zákaz vstupu doprovodu do třídy
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí!
 • Neprodleně po převzetí dítěte si každé dítě půjde důkladně (20až 30sekud ) mýt ruce vodou a tekutým mýdlem – následná dezinfekce, vždy pod dozorem učitelky
 • Při vyzvedávání dítěte doprovod vždy vyčká v šatně a učitelka dítě přivede a předá
 • V případě pobytu dětí na zahradě – doprovod zůstane vždy stát mimo skupinu dětí a počká, až mu učitelka předá dítě
 • Nevolá na svoje dítě a neodvede si ho bez toho, aniž by o tom učitelka věděla!!!

 

 1. Organizace vzdělávání
 • Na základě doporučení KHS bude v mateřské škole provozována pouze 1 skupina dětí v počtu do 28 věkově heterogenní
 • Děti budou poučeni o hygienických zásadách a pravidlech a to úměrně svému věku
 • s dětmi budeme převážnou část dne trávit na zahradě školy
 • naší snahou bude, ve třídě dětem nabídnout činnosti tak, aby nedocházelo k velkému shlukování dětí
 • během dne budou dětem dezinfikovány ruce např. (po toaletě, před každým jídlem, při ranním příchodu, po příchodu z venku atd.)

 

 1. Stravování

 

 • Dle místních podmínek, množství dětí a personálu je možné školní stravování v běžné podobě 
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje a vydezinfikuje ruce
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou ani příbory
 • Svačinky a oběd je v běžném čase
 • V případě odhlášení obědů postupujete běžným způsobem
 • V případě nemoci je možné si osobně vyzvednout jídlo do jídlonosičů a to také v obvyklém čase
 • Všechny přihlášené děti jsou automaticky přihlášeny ke stravování od 25.5. 2020 – rodiče si obědy pouze ODHLAŠUJÍ v případě nepřítomnosti

 

 

 1. Důležité informace
 • Riziko nákazy, přenosu i přes veškerá opatření je možné
 • Počet dětí ve třídě je velký a i při naší největší snaze nejsme schopni zajistit dostatečnou vzdálenost, rozestupy apod.
 • Platí při jídle (u jednoho stolečku 6 dětí)
 • Lehátka
 • Při spontánních hrách ve třídě i venku
 • V případě nachlazení, příznaků nemoci apod. – NEDÁVEJTE DÍTĚ DO MŠ!!! (ohrožuje tím děti, zaměstnance, i ostatní – nechceme, aby došlo ke konfliktům)

Před odchodem do školky změřte Vašemu dítěti teplotu (pokud si nebudete jistí). Pokud mělo dítě předešlý den byť jen zvýšenou teplotu, nedávejte ho do školky (neohrožujte ostatní děti, zaměstnankyně). Škola má právo změřit dítěti teplotu po příchodu do školky (i během pobytu) a odmítnout převzít dítě v případě, že bude vykazovat známky nemoci podobných příznakům COVID-19.

 • Všechny akce do konce školního roku jsou zrušeny (výlet, rozloučení s předškoláky apod.)
 • V případě nemožnosti zajištění podmínek a organizace vzdělávacích aktivit, případně při výskytu podezření na nákazu COVID 19 může být škola včetně školských zařízení okamžitě a bez náhrady uzavřena.
 • Vzhledem k neustálým změnám ze strany nadřízených orgánů, které zejména školám přicházejí na poslední chvíli, si vyhrazujeme právo změny výše uvedených informací.

 

 

                                             

 

Lenka Böhmová, vedoucí učitelka MŠ

 

 

 

                                           Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy

 

 

V Bratčicích dne 19. 5. 2020

 

INFORMACE BUDOU ZASLÁNY zákonný zástupcům na e-mail.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
informace-o-obnoveni-provozu-ms-do-konce-skolniho-roku-2019-2020392364844.pdf 788.3 Kb
potvrzeni-rodicu-ms913172516.pdf 215.7 Kb
priloha-cestne-prohlaseni566416801.pdf 275.2 Kb