Úřední deska

Mimořádná opatření MZ ČR k 10.9.2020 na Základní škola a Mateřské škole Bratčice

Mimořádná opatření MZ ČR k 10. 9. 2020 na Základní škole a Mateřské škole Bratčice

 

 1. Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech společných prostorách škol a školských zařízeních - chodby, toalety, jídelna – (s výjimkou konzumace jídla), šatny, apod.
 • Roušky se nemusí nosit ve třídách, učebnách, laboratořích, v tělocvičnách apod.
 • V těchto prostorách může ve výjimečných případech nařídit použití roušky učitel.
 • Toto ustanovení se neuplatňuje u žáků s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu. Zákaz se nevztahuje na děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole.

 

 1. Školy mají povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby. Mohou nastat tyto situace:
 1. Příznaky jsou patrné při příchodu a je přítomen zákonný zástupce – žák není vpuštěn do budovy.
 2. Příznaky jsou patrné při příchodu a není přítomen zákonný zástupce – škola neprodleně oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci, žák je umístěn v izolační místnosti do příchodu zákonného zástupce, který si ho bez odkladně vyzvedne a odvede ze školy – rodič zváží návštěvu lékaře.
 3. Příznaky se vyskytnou v průběhu přítomnosti dítěte/žáka ve škole - škola neprodleně oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci, žák je umístěn v izolační místnosti do příchodu zákonného zástupce, který si ho bez odkladně vyzvedne a odvede ze školy – rodič zváží návštěvu lékaře.

Žádáme rodiče, aby do školy neposílali děti, které před odchodem z domu jeví známky infekčního onemocnění.

 

 1. Chronická onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění
 • U chronických onemocnění žáků s přetrvávajícím příznaky jako je rýma a kašel potvrzuje žákům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo i jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky. Toto lékařské potvrzení rodič odevzdá ve škole a dítěti je umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou.

 

 

 

 

 1. Další pravidla při pobytu ve škole:
 • Každému žákovi doporučujeme mít 2 kusy roušek (popř. respirátor, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének) a igelitový sáček na jejich uložení.
 • Vstup do budovy školy je povolen pouze s nasazenou rouškou.
 • V jídelně při konzumaci jídla si žáci odloží roušky do svého igelitového sáčku.
 • Žáci jsou povinni dbát zvýšené hygieny – pravidelné mytí a dezinfekce rukou, ručníky a papírové kapesníky po každém použití odhodit do odpadkového koše. Totéž platí o jednorázových papírových použitých rouškách.
 • Žáci budou ve všech prostorách školy minimalizovat svoje kontakty se žáky jiných tříd.
 • Žáci budou dbát všech zásad bezpečnosti a hygieny, aby neohrozili sebe, jiné žáky, pedagogy a další zaměstnance školy.
 • Žáci, pokud se cítí nemocni, ihned tuto skutečnost ohlásí třídnímu učiteli nebo jinému pedagogickému pracovníkovi školy, který to ihned oznámí vedení školy.
 • Pokud je žák umístěn učitelem do izolační místnosti, učitel projedná tuto skutečnost neprodleně s vedením školy, které stanoví další postup. O pobytu v izolační místnosti je veden zápis.
 • Zákonným zástupcům je povolen vstup do budovy školy pouze po předchozí domluvě s pracovníkem školy.

 

 

 

                                                          

 

V Bratčicích dne 10.9.2020                                                                           Mgr. Kristýna Dvořáková

                                                                                                                                ředitelka školy

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
kooperace.pdf 217.6 Kb
mimoradne-opatreni-k-10-9-2020.pdf 617.8 Kb